Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” - Ministerstwo Klimatu i  Środowiska - Portal Gov.pl

Od 1 sierpnia 2021 r. ustalenie dochodu do zaświadczenia z programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie na podstawie roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym), które publikowane jest  nie później niż do 23 września każdego roku.

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla osób, których członkowie gospodarstwa domowego posiadają dochody z gospodarstwa rolnego.

więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html