Ważne informacje dotyczące składania wniosków o:

 dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje mieszkańców gminy iż na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. poz 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje gdy źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

 • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga:

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku, a gmina ma miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Realizatorem zadania przyjmowania wniosków, rozpatrywania i wypłacania w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie , 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15

Przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie Ośrodka w dniach:

Poniedziałek -Piątek: 8:00 – 15:00

lub za pośrednictwem skrzynki e-puap

 lub za pomocą poczty tradycyjnej

Dodatkowe informacje oraz wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Ważne informacje dotyczące składania wniosków o dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) lub drogą elektroniczną (ePUAP).

 • Dokument złożony elektronicznie musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga: Wnioski przesłane na skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane. 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Przysługuje gospodarstwu domowemu, gdy głównym źródłem ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy

zasilane:

 • brykietem
 • węglem kamiennym,
 • pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego (w tym zawiera się ekogroszek, koks i ekomiał z węgla kamiennego).
 • Uwaga: Inne, nie wymienione powyżej paliwa stałe, nie kwalifikują się do dodatku węglowego. !

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek będzie weryfikowany w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 • Uwaga: Wnioski złożone po 30 listopada br. pozostaną bez rozpatrzenia.!
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 • Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie wpisania adresu poczty elektronicznej we wniosku, będzie możliwa do odbioru w siedzibie Ośrodka.

Odmowa przyznania dodatku węglowego nastąpi przez wydanie decyzji administracyjnej.

Przyjęcia stron oraz przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Wnioski można składać również po godzinach pracy Ośrodka, wrzucając (trwale spięty) wniosek do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, przed wejściem do budynku. 

Dodatkowe informacje oraz wniosek o dodatek węglowy można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL

Sprawdź, jak pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiająca ubieganie się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL, w okresie przed 30 kwietnia 2022 r.

Podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r. włącznie, podając  rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy (np. paszport).

Wnioski składa się na formularzu wg wzoru wniosku o świadczenie pieniężne, obowiązującego przed 30 kwietnia 2022 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 15 lipca 2022 r.

Uwaga: Wnioski złożone z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpoznania !

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Sprawdź, jak pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom
 • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r.
 • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.
 • Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

Uwaga: Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa, pozostawia się bez rozpoznania!

Przedłużenie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy powyżej 120 dni

Sprawdź, jak pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków

 • Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawnościorzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.)

lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski.

 • Ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
 • Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia.

Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej.

 • Samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

 • Jest małoletnim, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnim, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 1336).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pn. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poroninw ramach którego organizowane jest wsparcie psychologiczne mające na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa Seniorów oraz podwyższenie  ich świadomości na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem poprzez pokazanie i omówienie stosowanych mechanizmów oszustwa,  metod perswazji i wpływania na decyzje osób starszych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie pod numerem 18 20 740 05.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje wypłatę

Świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi


Szczegółowe zasady dot. warunków przyznania świadczenia, jego wysokości, warunków przedłużania wypłaty świadczenia, wzoru wniosku, określono w:

 • Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583);
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605);
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608);
  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 654).
  Kto może otrzymać świadczenie?

Każdy podmiot, a w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP oraz nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa)

Co trzeba zrobić aby otrzymać świadczenie?

Należy złożyć stosowny wniosek

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką (*). Do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, osobną dla każdej osoby objętej zakwaterowaniem i wyżywieniem

Jakie dane należy podać we wniosku?

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek
 5. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 6. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL, jeżeli posiada
 7. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 8. oświadczenia składającego wniosek (o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia; że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; że za okres wskazany w pkt. 5 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem) – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody

W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

• zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

• gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Czy mogę uwzględnić od razu kolejny okres wypłaty świadczenia?

Nie, świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku

Weryfikacja danych przez gminę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wyżywienia w miejscu świadczonych usług!

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

 1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie (w tym za wynajem),

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

 1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje w przypadku obywateli Ukrainy posiadających:

• zezwolenie na pobyt stały,

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• zezwolenie na pobyt czasowy,

• status uchodźcy,

• ochronę uzupełniającą,

• zgodę na pobyt tolerowany;

oraz którzy:

• złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,

• zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań.

 • Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15. Od poniedziałku – piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie opublikowano 16 marca w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf

PESEL dla obywateli Ukrainy. PESEL для громадян України

Od 16 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Poronin obywatele Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL. Wnioski można składać codziennie w godz. 8.00  – 14.30 w pokoju nr 18.

Aby uzyskać nr PESEL należy zgłosić się do Urzędu osobiście i zabrać ze sobą:

 • dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości (ewentualnie dokument podróży, Kartę Polaka), dla osób poniżej 18 roku życia, które nie posiadają dokumentu tożsamości i dokumentu podróży, dokument potwierdzający urodzenie,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm.

Podczas składania wniosku o nadanie nr PESEL pobierane są odciski palców z wyłączeniem osób poniżej 12 roku życia.

Numer PESEL pozwala m.in. na skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Złożenie wniosku o numer PESEL umożliwia założenie profilu zaufanego, który ułatwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Aby uzyskać profil zaufany, należy mieć:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

З 16 березня 2022 року громадяни України можуть отримати номер PESEL в Управлінні комуни Пороніна.

Заявки можна подавати щодня з 8.00 – 14.30 в ауд.18.

Для отримання номера PESEL необхідно особисто прийти в офіс і взяти з собою:

1. документ, що дозволяє підтвердити особу (можливо проїзний документ, карта поляка), для осіб віком до 18 років, які не мають документа, що посвідчує особу, та проїзного документа,

2. документ, що підтверджує народження,

3. кольорова фотографія розміром 35х45 мм.

При оформленні номера PESEL знімаються відбитки пальців, крім осіб до 12 років.

Номер PESEL дозволяє, серед іншого скористатись послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги чи заснувати компанію в Польщі.

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

Skip to content