Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zachęca do uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów pt.

„Cyber bezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

 • Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35)

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 06 lipiec 2023r.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie został  tymczasowo przeniesiony pod nowy adres:

34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 14A (budynek centrum handlowego „LORD”, II piętro).

Ogłoszenie o naborze opiekunów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (usługi opiekuńcze)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie planuje realizować Program „Opieka wytchnieniowa„ w roku 2023 – pobyt dzienny, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako opiekun.

Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

 •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka  lub inny, zapewniającym realizacje usługi opiekuńczej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku opiekuna proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, Tel. 18 20 74 005 wew. 29; e-mail: ops.poronin@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa ,, – edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa ,, – edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU : OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Wartość otrzymanego dofinansowania :  9 656,24 zł

Całkowita wartość inwestycji:  9 656,24 zł

Czas realizacji Programu : 2023 r.

Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  / zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Poronin wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objęta 1 osoba  u której realizowane będzie wsparcie w wymiarze 20  godzin miesięcznie przyznanych do końca 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że

KASA ROLNICZEGO UBEZPICZENIA SPOŁECZNEGO w okresie wakacji 2023r. organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z Kasy.

Kto może skorzystać z turnusu?

 • dzieci z chorobami układu oddechowego
 • dzieci z chorobami układu ruch

Zasady kierowania:

 • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosejk (co najmniej rok)
 • dzieci urodzone w latach 2008-2016
 • podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówce terenowej KRUS Zakopane pod nr 18/2013202

Wnioski dostępne są w KRUS Zakopane oraz na stronie https://www.krus.gov.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza

Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pt. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin”

w ramach, którego organizowana jest domowa rehabilitacja medyczna dla osób starszych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie pod numerem 18 20 740 05.

Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2023 do 31.12.2023 roku realizuje projekt socjalny pn. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia seniorów z terenu Gminy Poronin.

Cele szczegółowe:

•          promowanie aktywności ruchowej,

•          poprawa bądź utrzymanie sprawności ciała i umysłu,

•          poprawa bądź utrzymanie samodzielności i witalności życiowej

W ramach projektu realizowana jest:

 • domowa rehabilitacja medyczna realizowana od maja do grudnia.

Całkowity koszt projektu wynosi 26 730,00 wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków otrzymanych od wojewody wynosi 21 377,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności traktowane na równi z orzeczeniami o których mowa w art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 poz. 573 ze zmianami).

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez uczestnika programu.

Całkowity koszt realizacji programu w 2023 r. wynosi 38 097,00 złotych.
Całość finansowania pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ważne informacje dotyczące składania wniosków o dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) lub drogą elektroniczną (ePUAP).

 • Dokument złożony elektronicznie musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga: Wnioski przesłane na skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane. 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Przysługuje gospodarstwu domowemu, gdy głównym źródłem ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy

zasilane:

 • brykietem
 • węglem kamiennym,
 • pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego (w tym zawiera się ekogroszek, koks i ekomiał z węgla kamiennego).
 • Uwaga: Inne, nie wymienione powyżej paliwa stałe, nie kwalifikują się do dodatku węglowego. !

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek będzie weryfikowany w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 • Uwaga: Wnioski złożone po 30 listopada br. pozostaną bez rozpatrzenia.!
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 • Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie wpisania adresu poczty elektronicznej we wniosku, będzie możliwa do odbioru w siedzibie Ośrodka.

Odmowa przyznania dodatku węglowego nastąpi przez wydanie decyzji administracyjnej.

Przyjęcia stron oraz przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Wnioski można składać również po godzinach pracy Ośrodka, wrzucając (trwale spięty) wniosek do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, przed wejściem do budynku. 

Dodatkowe informacje oraz wniosek o dodatek węglowy można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Skip to content