Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do bonu energetycznego.

Bon energetyczny przysługuje

 • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
 • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy dla jednego gospodarstwa domowego o bon energetyczny wystąpi kilka osób, bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która jako pierwsza złożyła wniosek o wypłatę bonu.

Kwota bonu energetycznego wynosi:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny:

Uwaga: Wniosek musi być złożony w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny:

Wnioski można składać:

 • elektronicznej za pomocą:
  – Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/;
 • papierowej od 01 sierpnia 2024 r. Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularz wniosku o bon energetyczny są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie oraz na stronie internetowej https://ops.poronin.pl/

Wzór wniosku o bon energetyczny: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/.

Więcej informacji w zakładce obok pt. ” Bon Energetyczny

Informacja dotycząca składania wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz o fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2024/2025

1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

Od 1 listopada 2024 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2024 r. za pomocą:
  – Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/;
 • papierowej od 1 sierpnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b.r.,

 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b.r.,
 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione jest m.in. od dochodu rodziny. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm “złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2024 roku zacznie się nowy okres świadczeniowy. Osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2024 r. za pomocą:
  – Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia(empatia.mrpips.gov.pl);
  – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/
 • papierowej od 1 sierpnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 1 209 zł. 

Formularze wniosków można pobrać na stronie internetowej OPS Poronin (w zakładce: wnioski do pobrania) oraz w siedzibie Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do bonu energetycznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie składa serdecznie podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie, w szczególności dla Pana Andrzeja Świdra za udostępnienie remizy w związku z wydawaniem żywności w dniu 28 czerwiec 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezja Krakowska oraz Panu Piotrowi Pawlikowskiemu z Poronina za nieocenioną pomoc przy rozładunku żywności.

Dziękujemy za ogromną życzliwość, zaangażowanie i dobre słowo.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Andrzejewska-Żegleń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje o Uzupełniającym naborze wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 15 LIPCA 2024r.

UWAGA: Zakwalifikowanie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnego poziomu wsparcia, bowiem dodatkowy nabór jest wynikiem oszczędności powstałych podczas realizacji Programu. 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością:https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docxhttps://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx

Uzupełniający nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji,
gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 13 CZERWCA 2024r.

UWAGA: Zakwalifikowanie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnego poziomu wsparcia , bowiem dodatkowy nabór jest wynikiem oszczędności powstałych podczas realizacji Programu. 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Załączniki:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Uzupełniający nabór wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 13 CZERWCA 2024r.

UWAGA: Zakwalifikowanie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnego poziomu wsparcia, bowiem dodatkowy nabór jest wynikiem oszczędności powstałych podczas realizacji Programu. 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE

INFORMUJE, ŻE W DNIU 02 MAJA 2024 R. (CZWARTEK)

OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY!

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs pt.: „Policjant, który mi pomógł”.

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stroniehttps://policja.pl/pol/aktualnosci/243628,Trwa-konkurs-Policjant-ktory-mi-pomogl.html

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!