Świadczenia rodzicielskie

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

matka lub ojciec dziecka opiekun faktyczny dziecka rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowejosobie, która przysposobiła dziecko

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1.matce;
2.ojcu, w przypadku:skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,śmierci matki dziecka,porzucenia dziecka przez matkę;
3.opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
4.rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
5.osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
6.jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w/w osobom, pod warunkiem, że nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego (ZUS /KRUS) lub uposażenia macierzyńskiego (wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek macierzyński z Urzędu Pracy).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1.w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka52 tygodni,
2.w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci65 tygodni,
3.w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci67 tygodni,
4.w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci69 tygodni,
5.w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci71 tygodni.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego:
1.
kwota świadczenia rodzicielskiego za pełen miesiąc1 000,00 zł
2.kiedy świadczenie przysługuje za niepełny miesiącustalamy kwotę świadczenia wg niżej wskazanej reguły:dzielimy kwotę świadczenia rodzicielskiego przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
3.kiedy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniucentrum wypłaca różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Druki do pobrania:

Więcej informacji znajdziesz: https://rzecznikrodzicow.pl/2018/08/poradnik-swiadczenie-rodzicielskie/, https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1466);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1497);

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256).