Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Usługi opieki wytchnieniowej będą dostosowane do potrzeb każdej osoby z niepełnosprawnością, wynikających z rodzaju schorzenia, wskazanych w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 43 248 złotych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 43 248 złotych.

DATA PODPISANIA UMOWY: MARZEC 2024