MGOPS Złocieniec - Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zasiłek dla opiekuna

 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK DLA OPIEKUNA?

osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego* i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15 września 2014 r.

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., tj.:

  1. osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
  2. osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  3. osoba sprawująca opiekę nie jest uprawniona między innymi do świadczeń emerytalno-

Ważne! Wnioski o zasiłek dla opiekuna można było składać w okresie od 14 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

Wysokość zasiłku dla opiekuna:

  1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie,
  2. kwotę zasiłku dla opiekuna przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje (otrzymaną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę).

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.); http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002092/U/D20172092Lj.pdf

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1497).