ŚWIADCZENIE – ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Od nowego roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - GazetaPrawna.pl

W dniu 1 stycznia 2016 weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 15 maja 2015 (Dz. U. z 2015 poz. 995), dzięki której, w przypadkach,  gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego uprawniającego daną rodzinę do  zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Dochód rodziny – to suma dochodów  członków rodziny

Kryterium dochodowe wynosi –  674,00 zł lub 764,00 zł  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, na osobę na miesiąc

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  (
art. 5 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych)  – to  suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego,  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem  podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą „Złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Przykład:
Rodzina z trójką dzieci ( w tym jedno niepełnosprawne) ubiega się o następujące świadczenia:
3 zasiłki rodzinne (po 124,00 zł na dzieci w wieku 5-18 lat)
3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (po 100,00 zł jednorazowo na dziecko)
1 dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie na trzecie dziecko)
1 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  (110,00 zł miesięcznie – dziecko powyżej 5 roku życia)
2 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (po 69,00 zł na dojazd do szkoły przez 10 miesięcy nauki szkolnej)

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (czyli przeciętna miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina) wynosi: 674,00 zł   to jest : 3(124×12/12) + 3(100/12) +(95×12/12) +(110×12/12) + 2(69×10/12)* = 354 + 25 + 90 + 100 + 105 = 739,99

*ilość świadczeń razy kwota świadczenia razy ilość miesięcy na które ustalone jest prawo do świadczenia dzielone liczbę miesięcy na które ustalane jest prawo do świadczenia lub 12 (zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych w tym przypadku wynosi:  764,00 zł na osobę na miesiąc a pomnożone przez liczbę członków rodziny  3820,00 zł  (5 razy 764,00 zł)

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie na miesiąc wynosi 800,00 zł a więc łączny dochód miesięczny rodziny wynosi 4000,00 zł

Kryterium dochodowe dotyczące łącznego dochodu w tej rodzinie zostało zatem przekroczone o 180,00 zł (4000,00 zł – 3820,00 zł)

Różnica między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  (w tym przypadku 739,99 zł) a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium  dochodowe rodziny (w tym przypadku 180,00 zł) wynosi 559,99 zł i jest to  miesięczna kwota w jakiej będą wypłacane świadczenia rodzinne ustalone z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”.

Więcej przykładów zastosowania na przykładach “zł za zł” znajdziesz: https://www.gov.pl/web/rodzina/1pratyczne-przyklady-dotyczace-ustalania-prawa-do-zasilku-rodzinnego-i-dodatkow-z-zastosowaniem-mechanizmu-zlotowka-za-zlotowke

Skip to content