Programy realizowane ze środków budżetu państwa w latach: 2023

 Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku na podstawie umowy nr 118/OPS/D/2023 otrzymał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 149.127,00 zł .
  • Całkowity koszt zadania wynosi 190.618,50 zł