Bon Energetyczny

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 859, a 13 czerwca 2024 r. większość jej przepisów weszła w życie.

Bon energetyczny przysługuje

 • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
 • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy dla jednego gospodarstwa domowego o bon energetyczny wystąpi kilka osób, bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która jako pierwsza złożyła wniosek o wypłatę bonu.

Kwota bonu energetycznego wynosi:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny:

Uwaga: Wniosek musi być złożony w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny:

Wnioski można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) – Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie (budynek Lord)
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (proszę pamiętać, że należy podpisać podpisem elektronicznym zarówno pismo przewodnie jak i załączony wniosek o bon energetyczny)

Formularz wniosku o bon energetyczny będzie dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie oraz na stronie internetowej https://ops.poronin.pl/

Wzór wniosku o bon energetyczny: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Informacja o przyznanym bonie energetycznym:

 • Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.
 • Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
 • Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
 • Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
 • W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście w OPS Poronin. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.
 • Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.
 • W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

 1. odmowa przyznania bonu energetycznego;
 2. korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
 3. uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;

rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości