Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w roku 2022 otrzymał dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania polegającego na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmuje: Stypendium szkolne dla uczniów szkolnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość dotacji wynosi: 51 129,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 63 911,73 zł