Wszystkie wpisy, których autorem jest Danuta

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34 –  3 uczniów, ok. 519 posiłków w okresie trwania usługi.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 luty 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34,  3 uczniów, ok. 519 posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r  w szkołach na terenie Gminy Poronin”.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne  i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

Poronin, dnia 17.01.2022 r.                                                              

Kierownik Zamawiającego: Ewa Andrzejewska – Żegleń                                                                                               

Wykaz załączników:                                                                            

1. Formularz ofertowy:

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022r.  w szkołach na terenie Gminy Poronin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61 – 4 uczniów, ok. 692 posiłki w okresie trwania usługi.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 lutego 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61 – 4 uczniów, ok. 692 posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r  w szkołach na terenie Gminy Poronin”.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl   lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne  i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

Poronin, dnia 17.01.2022 r.                                                          

Kierownik Zamawiającego: Ewa Andrzejewska – Żegleń                                                                                                         

Wykaz załączników:                                                               

1. Formularz ofertowy:

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022.r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną   w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Murzasichlu, ul. Sądelska 31 (adres tymczasowy Małe Ciche 22) – 2 uczniów, ok. 346 posiłków w okresie trwania usługi.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 lutego 2022 r. roku do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Murzasichlu, ul. Sądelska 31 (adres tymczasowy: Małe Ciche 22) – 2 uczniów, ok. 346  posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl  lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne   i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

       

Kierownik Zamawiającego :  

 Ewa Andrzejewska Żegleń                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wykaz załączników:                                                                           

1. Formularz ofertowy:

Zadanie: Program: Asystent Rodziny współfinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wojewoda Małopolski przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 22-10-2021 r. do 31.12.2021 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w wysokości 4 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił: 5 057,59 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

_______________________________________________________

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie tel. 182001404, 182074005

    Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

do dnia 20 października 2021 roku

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022   w załączniku

OPIEKA  WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił  nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od  1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osobami posiadającymi :
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo
 4. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach :

 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie tel. 182001404, 182074005.

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie do dnia 20 października 2021 roku

Wzór karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz wzór Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny w załączniku

PROŚBA O WYPEŁNINIE ANKIETY PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY PORONIN
Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przygotowuje diagnozę społeczną omawiającą zjawiska związane z potrzebami mieszkańców w kwestii potencjalnego utworzenia mieszkań chronionych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim i anonimowym badaniu – zależy nam na poznaniu Państwa obserwacji i oczekiwań by pomóc w ich spełnieniu.

Wszystko, co Państwo muszą zrobić to kliknąć w poniższy link, uzupełnić ankietę i zaznaczyć opcję wyślij:

link: https://www.webankieta.pl/ankieta/655588/poronin-ankieta-zapotrzebowania-na-mieszkania-chronione-mieszkancy.html

Będziemy wdzięczni za każdą wypełnioną ankietę!

Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny- rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z gminy Poronin”, współfinansowany ze środków budżetu państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza do udziału w prelekcjach dietetycznych realizowanych w ramach projektu Sam nie znaczy samotny– rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z gminy Poronin”, dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody.

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 60 plus i obejmuje prelekcje dotyczące dwóch obszarów:

dwa spotkania o tematyce z zakresu utrzymywania prawidłowej i zbilansowanej diety;

dwa spotkania o tematyce racjonalnego gospodarowania żywnością (przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności, racjonalne robienie zakupów, przechowywanie żywności, wybieranie zdrowych produktów z uwzględnieniem ich składu, itp.).

Prelekcje będą odbywały się w Hotelu Redyk w Zębie w terminach:

23-24 sierpnia 2021 roku w godzinach 9-17 (zapisy do 19 sierpnia 2021 roku)

– 02-03 września 2021 roku w godzinach 9-17 (zapisy do 30 sierpnia 2021 roku)

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie telefonicznie pod numerem tel.18 20 740 05. Liczba miejsc ograniczona.

Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

Od 1 sierpnia 2021 r. ustalenie dochodu do zaświadczenia z programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie na podstawie roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym), które publikowane jest  nie później niż do 23 września każdego roku.

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla osób, których członkowie gospodarstwa domowego posiadają dochody z gospodarstwa rolnego.

więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html

Terminy składania wniosków- zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, „Dobry start”, specjalny zasiłek opiekuńczy – Urząd Gminy w Sulmierzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że od 01-08-2021 r. przyjmowane są papierowe wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dot. ustalenia prawa do:

 • Świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
 • Funduszu alimentacyjnego

Ważne: Złożenie wniosku do końca sierpnia 2021 r. gwarantuje dalszą kontynuację wypłacenia świadczeń rodzinnych w listopadzie br. (bez przerwy w wypłacie) !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania: w tut. Ośrodku, na stronie internetowej: http://ops.poronin.pl/ (w zakładce druki do pobrania) oraz umieszczone są na zewnątrz budynku w przygotowanych i podpisanych w tym celu teczkach.

Możliwość złożenia wniosków:

Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy dostarczyć bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 preferujemy wrzucić wypełnione wnioski do skrzyni korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych:

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.