Projekt “Tele-Anioł”

Celem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom starszym i niepełnosprawnym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r

Rekrutację do projektu prowadzą: województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób stały, w dwóch częściach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób.

Pierwsza tura naboru do projektu rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia i potrwa do 31 paździenika 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie są dostepne w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł.

Zasady rekrutacji:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.
  2. Wypełnienie wniosku.
  3. Złożenie formularza (baza adresowa)
  4. Rekrutacja formalna (sprawdzenie czy osoba kwalifikuje sie do projektu)
  5. Poinformowanie osób zakwalifikowanych.
  6. Skompletowanie wymaganych dokumentów,
  7. Ocena sytuacji materialno-życiowej (podstawowa)
  8. Ocena sytuacji materialno-życiowej (rozszerzona)
  9. Podpisanie umowy.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. “Małopolski Tele-Anioł”
Harmonogram rekrutacji – I tura
Baza teleadresowa
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel – do wypełnienia przez
lekarza POZ
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Ankieta zawierająca dane uczestników indywidualnych Projektu „Małopolski Tele-Anioł”
Wzór Informacji o rezygnacji z udziału w projekcie
Wiecej informacji udziela OPS Poronin, Biuro projektu Małoplskiego Teleanioła lub na stronie: www.malopolska.pliteleanioł

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-łysiecy-osob-w-malopolsce- otrzyma-opaski-ratujace-zycie

Realizatorzy projekłu: Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu i społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów.

Linki do ulotek:

link_do_ulotki_1

link_do_ulotki_2

Skip to content