OPIEKA  WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił  nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od  1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osobami posiadającymi :
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo
 4. Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach :

 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie tel. 182001404, 182074005.

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie do dnia 20 października 2021 roku

Wzór karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz wzór Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny w załączniku

PROŚBA O WYPEŁNINIE ANKIETY PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY PORONIN
Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przygotowuje diagnozę społeczną omawiającą zjawiska związane z potrzebami mieszkańców w kwestii potencjalnego utworzenia mieszkań chronionych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim i anonimowym badaniu – zależy nam na poznaniu Państwa obserwacji i oczekiwań by pomóc w ich spełnieniu.

Wszystko, co Państwo muszą zrobić to kliknąć w poniższy link, uzupełnić ankietę i zaznaczyć opcję wyślij:

link: https://www.webankieta.pl/ankieta/655588/poronin-ankieta-zapotrzebowania-na-mieszkania-chronione-mieszkancy.html

Będziemy wdzięczni za każdą wypełnioną ankietę!

Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny- rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z gminy Poronin”, współfinansowany ze środków budżetu państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza do udziału w prelekcjach dietetycznych realizowanych w ramach projektu Sam nie znaczy samotny– rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z gminy Poronin”, dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody.

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 60 plus i obejmuje prelekcje dotyczące dwóch obszarów:

dwa spotkania o tematyce z zakresu utrzymywania prawidłowej i zbilansowanej diety;

dwa spotkania o tematyce racjonalnego gospodarowania żywnością (przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności, racjonalne robienie zakupów, przechowywanie żywności, wybieranie zdrowych produktów z uwzględnieniem ich składu, itp.).

Prelekcje będą odbywały się w Hotelu Redyk w Zębie w terminach:

23-24 sierpnia 2021 roku w godzinach 9-17 (zapisy do 19 sierpnia 2021 roku)

– 02-03 września 2021 roku w godzinach 9-17 (zapisy do 30 sierpnia 2021 roku)

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie telefonicznie pod numerem tel.18 20 740 05. Liczba miejsc ograniczona.

Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

Od 1 sierpnia 2021 r. ustalenie dochodu do zaświadczenia z programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie na podstawie roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym), które publikowane jest  nie później niż do 23 września każdego roku.

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla osób, których członkowie gospodarstwa domowego posiadają dochody z gospodarstwa rolnego.

więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html

Terminy składania wniosków- zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, „Dobry start”, specjalny zasiłek opiekuńczy – Urząd Gminy w Sulmierzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że od 01-08-2021 r. przyjmowane są papierowe wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dot. ustalenia prawa do:

 • Świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
 • Funduszu alimentacyjnego

Ważne: Złożenie wniosku do końca sierpnia 2021 r. gwarantuje dalszą kontynuację wypłacenia świadczeń rodzinnych w listopadzie br. (bez przerwy w wypłacie) !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania: w tut. Ośrodku, na stronie internetowej: http://ops.poronin.pl/ (w zakładce druki do pobrania) oraz umieszczone są na zewnątrz budynku w przygotowanych i podpisanych w tym celu teczkach.

Możliwość złożenia wniosków:

Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy dostarczyć bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 preferujemy wrzucić wypełnione wnioski do skrzyni korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych:

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wyświetlanie Karty Dużej Rodziny tylko w aplikacji mObywatel

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Aplikacja mObywatel

od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.
 8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

1. Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybierz moduł eWnioski.

2. Zaloguj się profilem zaufanym (profil zaufany możesz założyć na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) lub podpisem elektronicznym. W tym miejscu możesz również założyć profil zaufany korzystając z bankowości elektronicznej. W przypadku problemów skorzystaj z instrukcji obsługi znajdującej się po lewej stronie ekranu.

3. Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy, uzupełnij swoje dane oraz dodaj dane członków swojej rodziny. Jeśli korzystałeś już wcześniej z Emp@tii, Twoje dane oraz dane Twojej rodziny będą już zapisane w Twoim koncie.

4. Na panelu ogólnym wybierz kafelek “Wniosek o Kartę Dużej Rodziny”. Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

5. Wyszukaj miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy Twojego zamieszkania, a następnie zaznacz, do jakiej gminy składasz wniosek.

6. Sprawdź dane, które zostały uzupełnione automatycznie we wniosku i w razie potrzeby zaktualizuj je. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami wskazanymi w kreatorze. Jeśli wybierzesz akceptację automatycznego przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzisz dane wskazane na wniosku i będziesz mógł wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierzesz samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje Cię do kolejnego kroku, w którym będziesz mógł dodać osoby uprawnione do wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane osoby.

7. W ostatnim kroku kreator pokazuje Ci zebrane dane i prosi o potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk “utwórz dokument”. Zostaniesz przeniesiony do okna, z którego wyślesz dokument. Możesz także wyeksportować wniosek do pliku PDF.

8. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. 

W jaki sposób można uzyskać dostęp do zakładki „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel – w jaki sposób rodzic oraz małżonek rodzica może wyświetlać KDR pozostałych członków rodziny w swojej aplikacji mObywatel?

Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR w gminie. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). To we właściwości organu właściwego (urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania rodziców i małżonków rodziców na wizualizacje kart pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel, jeżeli ta zakładka nie jest dostępna. Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w KDR w aplikacji mObywatel nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z organem, który przyznał KDR w celu uzupełnienia niezbędnych danych w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.

PROGRAM- WRÓĆ Z POWEREM !

Wróć z POWERem


Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Grupa docelowa
Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).
Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:
1) wiek 18 – 29 r.ż ,
2) mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
3) była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
4) data powrotu:
a) nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
b) nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika w formie bilansowania kompetencji,
 • bezpośrednie konsultacje,
 • porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego,
 • usługi doradztwa specjalistycznego (doradztwo prawne, podatkowe, psychologiczne),
 • usługi tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą umożliwiające ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy,
 • punkty Co-Workingu,
 • sesje mastermind, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i motywacji do działania.

Finansowanie programu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz województwo małopolskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Jego wartość to 2 621 655,00 zł.

Okres realizacji:
18.05.2020–28.02.2023 r.
Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: powroty@wup-krakow.pl
https://pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/po-powrocie-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia

INFORMACJA NA NOWY OKRES ZASIŁKOwY 2021/2022

Świadczenia Rodzinne - Informacje - Grabowo

INFORMACJA

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGONA

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY tj. 2021/2022
PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA:

 • 01 LIPCA 2021r. – można składać wnioski o w/w świadczenia drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
 • 01 SIERPNIA 2021r. – można składać wnioski o w/w świadczenia tj: w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

 KRYTERIUM DOCHODOWE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2021/2022

ZASIŁEK RODZINNY

674 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZACEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

764 ZŁ – W PRZYPADKU, GDY CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

900 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZĄCEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

Świadczenia rodzinne:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br., do miesiąca października następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od  dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 listopada do dnia 31 grudnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz Alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br., do miesiąca września następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w  świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia  30 stycznia następnego roku.
UWAGA wnioski złożone w listopadzie: świadczenie  przysługuje od miesiąca listopada!!!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia roku następnego ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W UNIJMYM PROJEKCIE :  “Młodzi pełni POWER’a”

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, polegający na aktywizacji zawodowej osób od 18 do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.
 • W sytuacji związanej z dużym bezrobociem oraz pandemią Covid-19, celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby osób młodych poszukujących stażu zawodowego, darmowego szkolenia oraz pracy.  Projekt oferuje bezpłatne wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy oraz psychologów – wszystkie te działania mają na celu poprawę sytuacji w/w osób na rynku pracy.
 • Projekt jest również skierowany dla osób z niepełnosprawnościami, którym szczególnie trudno jest znaleźć zatrudnienie. 
 • Projekt jest w 100% darmowy dla wszystkich uczestników projektu, osoby pozostające bez pracy nie ponoszą ŻADNYCH KOSZTÓW. Dodatkowo oferowana jest pomoc finansowa dla osób młodych, pozostających bez pracy w postaci zwrotów kosztów dojazdów na spotkania, szkolenie oraz staż zawodowy, a ponadto zwroty kosztów opieki nad dziećmi.