KOMUNIKAT DLA OBYWATELI UKRAINY

dot. wjazdu do Polski obywateli Ukrainy

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Gminy z powiatu legionowskiego organizują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Możesz pomóc ofiarom wojny - Gazeta Powiatowa

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się  PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:
– Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
– Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
– Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
– Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
– Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
– Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
– Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
– Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. 

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19. 

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc     Tel.: +48 47 721 75 75 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę, Tel.: +48 12 210 20 02,     e-mail: info.spec@muw.pl 

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,  Tel.: +48 12 210 20 20 ,  e-mail: info.opt@muw.pl   lub    https://infoopt.pl/ 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PORONIN DOTYCZĄCE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

W związku z tym, że pomoc materialna dla obywateli Ukrainy (na polecenie Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity) musi być przekazywana w sposób skoordynowany i uporządkowany, na spotkaniu z organizacjami z naszej Gminy podjęto następujące ustalenia.

Na pomoc Ukrainie

DODATEK OSŁONOWY – WAŹNE INFORMACJE!

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Terminy składania wniosków: od 04 stycznia 2022 r. do 31.10.2022r.

Kryterium dochodowe: Dodatek Osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym * Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. (Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego)

Rok bazowy w celu ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu: W przypadku wniosku złożonego w okresie:

 • od stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. – podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2020 r.
 • od 01 sierpnia 2022r. do 31 października 2022r.- podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2021r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850,00 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1.150,00 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

-kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,  zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 500,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1.062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków !!!

* Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). https://ceeb.gov.pl/ * Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Gminy Poronin

Formy składania wniosku:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 preferujemy wrzucić wypełnione wnioski do skrzyni korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku wraz z wypełnieniem i podpisem oświadczeń (cz. III i cz. IV ) dołączonych do wniosku !

* Poniżej została zamieszczona instrukcja jak wypełniać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Terminy wypłat dodatku osłonowego:

 • wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone: w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.
 • wnioski złożone  w terminie od 01 lutego najpóźniej do 31 października 2022 r.  W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana w 1 równej racie najpóźniej do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego:

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

*Jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej – informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na ten adres.

Jeżeli we wniosku nie podano adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie .

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Pytania i odpowiedzi dot. dodatku osłonowego: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy:
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34 –  3 uczniów, ok. 519 posiłków w okresie trwania usługi.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 luty 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Poroninie, ul. Piłsudskiego 34,  3 uczniów, ok. 519 posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r  w szkołach na terenie Gminy Poronin”.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne  i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

Poronin, dnia 17.01.2022 r.                                                              

Kierownik Zamawiającego: Ewa Andrzejewska – Żegleń                                                                                               

Wykaz załączników:                                                                            

1. Formularz ofertowy:

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022r.  w szkołach na terenie Gminy Poronin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61 – 4 uczniów, ok. 692 posiłki w okresie trwania usługi.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 lutego 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61 – 4 uczniów, ok. 692 posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r  w szkołach na terenie Gminy Poronin”.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl   lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne  i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

Poronin, dnia 17.01.2022 r.                                                          

Kierownik Zamawiającego: Ewa Andrzejewska – Żegleń                                                                                                         

Wykaz załączników:                                                               

1. Formularz ofertowy:

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022.r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną   w złotych równowartość kwoty 130.000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r

w szkołach na terenie Gminy Poronin.

Nazwa zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiot zamówienia to świadczenie usług cateringowych polegających na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu własnym transportem, oraz wydaniu pełnego obiadu: zupa+ II danie dzieciom i młodzieży, którym decyzją została przyznana pomoc w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w jednorazowych naczyniach, wraz ze sztućcami. Zamówienie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Poronin , tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Murzasichlu, ul. Sądelska 31 (adres tymczasowy Małe Ciche 22) – 2 uczniów, ok. 346 posiłków w okresie trwania usługi.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu realizacji usług może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za

zmniejszenie ilości posiłków- nie może być ona podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania usługi.

Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku w dniu jego obecności w szkole, a w sytuacji, gdy z powodu sytuacji kryzysowej w tym związanej z trwającą epidemią koronawirusa, gdy nauka prowadzona jest w formie zdalnej ponosi koszty posiłków odbieranych przez dziecko lub w jego imieniu przez rodzica.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki we własnych termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki winne być przygotowane nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się: stosowania produktów masłopodobnych, mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie), produktów typu instant, gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 2021) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t. j Dz.U.2016 poz. 1154).

Posiłki powinny być gorące, urozmaicone pod względem składnikowym i nie powinny się powtarzać częściej niż co 10 dni. Wykonawca będzie układał jadłospis i będzie go dostarczał dyrektorom szkół do wcześniejszego zatwierdzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół będą wiążące dla Wykonawcy. Harmonogram, dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami w/w szkoły

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości dostarczanych posiłków, ich jakości oraz gramatury.

Wykonawca poniesie koszty transportu, załadunku, rozładunku, wydania wszystkich dostaw posiłków oraz odbioru i utylizacji powstałych z tego tytułu odpadów. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

Każdy ciepły posiłek będzie składał się z pełnego obiadu: zupa + II danie. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 300 ml. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g. Drugie danie mogą stanowić również: – pierogi – naleśniki – kopytka – makaron z sosem – krokiety o gramaturze nie mniejszej niż – 200 g. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal. Drugie danie mogą stanowić również – pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami

poszczególnych szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Za sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania odpowiedzialny jest Dyrektor placówek szkolnych.

Wykonawca powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia.

2.Termin realizacji umowy:

Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie:

 • od 01 lutego 2022 r. roku do 21 grudnia 2022 r. (ok. 173 dni szkolnych) Szkoła Podstawowa w Murzasichlu, ul. Sądelska 31 (adres tymczasowy: Małe Ciche 22) – 2 uczniów, ok. 346  posiłków w okresie trwania usługi.

W w/w okresie będą uwzględnione przerwy w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego, oraz z wewnętrznym zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.
 • Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Zamawiający informuje wykonawcę, że przedmiotowa usługa może nie zostać zrealizowana w całości z przyczyn niezależnych od zamawiającego w szczególności z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placówek szkolnych w związku z Covid – 19. Wykonawca oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń do zamawiającego w zakresie niezrealizowanej części umowy tym samym braku zapłaty wynagrodzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na email ops.poronin@pro.onet.pl , w tytule należy wpisać „Realizacja świadczenia w formie ciepłego posiłku dla uczniów w 2022 r w szkołach na terenie Gminy Poronin.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin za pośrednictwem poczty elektronicznej ops.poronin@pro.onet.pl  lub osobiście w godzinach od 8:00- 13:00 nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz.13:00 (należy przyjąć, iż liczyć się będzie data wpływu). Otwarcie ofert jest jawne   i  nastąpi w dniu 20 stycznia 2022  roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Poroninie. Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert,   na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie podpisania umowy.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,  w którym jest realizowane zamówienie.

Termin zapłaty za otrzymaną fakturę 14 dni od daty wpływu faktury.

       

Kierownik Zamawiającego :  

 Ewa Andrzejewska Żegleń                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wykaz załączników:                                                                           

1. Formularz ofertowy:

Zadanie: Program: Asystent Rodziny współfinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wojewoda Małopolski przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 22-10-2021 r. do 31.12.2021 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w wysokości 4 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił: 5 057,59 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

_______________________________________________________

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie tel. 182001404, 182074005

    Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

do dnia 20 października 2021 roku

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022   w załączniku