Zadanie: Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku otrzymał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 218 906,00 zł. Całkowity koszt a zadania 273 632,00 zł

Więcej informacji znajdziesz: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023


Skip to content