Zespół Interdyscyplinarny

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Wójt Gminy Poronin Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Poronin w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest starszy pracownik socjalny tut. Ośrodka – Pan Grzegorz Worotniak

Zadania oraz cele zespołu interdyscyplinarnego:

 • sporządzenie diagnozy dotyczącej przemocy w rodzinie,
 • opracowanie strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • tworzenie i realizowanie projektów mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z przemocą w rodzinie,
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się problemem przemocy,
 • monitorowanie i ewaluacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Poronin na lata 2018 – 2022,
 • sporządzanie statystyk oraz sprawozdań z podjętych działań raz w roku,
 • przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie,
 • tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy w rodzinie, takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokół z rozmów z ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin,
 •  prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie dyżuru w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,
 • motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,
 • występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 kk, tj. o znęcanie się nad rodziną, w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym przed sądem.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin z terenu Gminy Poronin I Powiatu Tatrzańskiego:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, 
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie,
 • Powiatowej Komendy Policji w Zakopanem,
 • Sądu Rejonowego w Zakopanem,
 • Szkoły podstawowej w Poroninie,
 • Szkoły podstawowej w Murzasichlu,
 • Szkoły podstawowej w Zębie,
 • Szkoły podstawowej w Nowem Bystrem,  
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie. 
 • Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

Podstawa prawna:

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2020 poz. 956) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf