Standardy Ochrony Małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE

Procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie określanego dalej OPS, a także gwarantujące najwyższy poziom ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez OPS, a w szczególności osoby świadczące usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę wytchnieniową, a także asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej oraz asystentów rodziny.

§ 1

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami OPS-u oraz zleceniobiorcami, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

 1. Pracownicy OPS-u  oraz zleceniobiorcy mający bezpośredni kontakt z małoletnimi powinni wykonywać swoje zadania w sposób zapewniający poszanowanie praw osób trzecich, w szczególności praw dzieci, z szacunkiem oraz w sposób uprzejmy i kulturalny
 2. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec małoletnich jakichkolwiek form przemocy słownej, a tym bardziej fizycznej
 3. Pracownicy OPS-u oraz zleceniobiorcy, o których mowa w pkt. 1 mają obowiązek powstrzymywać się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszać przestrzeń osobistą małoletniego, powodować u niego poczucie zagrożenia, dyskomfortu lub strachu
 4. Pracownicy OPS-u oraz zleceniobiorcy, o których mowa w § 1 pkt.1 powinni zwracać  uwagę na niepokojące zachowania małoletnich, które mogą świadczyć o ich krzywdzeniu i powinni podjąć próbę kontaktu z małoletnim w przypadku powzięcia podejrzenia takiego krzywdzenia. Jeżeli małoletni próbuje nawiązać kontakt z pracownikiem lub zleceniobiorcą, powinien on go wysłuchać i w miarę możliwości,  uzyskać możliwie najpełniejszą informację o sytuacji małoletniego

§ 2

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, a także składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego i zawiadamiania sądu

 1. W sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego pracownik OPS lub zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kierownika OPS o tym fakcie w formie ustnej, a także w formie pisemnej, poprzez przedłożenie stosownej notatki służbowej.
 2. Przekazanie informacji, o której mowa w § 2 pkt.1 powinno nastąpić jeszcze w tym samym dniu, w którym pracownik powziął podejrzenie lub informację. Jeżeli pracownik  lub zleceniobiorca nie jest już obecny w danym dniu w siedzibie OPS-u, ma obowiązek przekazać informację telefonicznie.
 3. Po przekazaniu informacji, o której mowa w § 2 pkt.1 do Kierownika OPS , osoba ta powinna w pierwszej kolejności ustalić czy zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie procedury odebrania dziecka na podstawie art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a następnie ustalić jakie podmioty i instytucje powinny zostać poinformowane o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego
 4. W celu poczynienia ustaleń, o których mowa w § 2 pkt.3  , zwołana może być wewnętrzna komisja, składająca się z kierownika OPS-u, pracownika socjalnego nadzorującego teren, w którym dochodzi do podejrzenia krzywdzenia małoletniego, pracownika, który powziął podejrzenie lub uzyskał informację o krzywdzenia małoletniego oraz w zależności od potrzeb: asystenta rodziny, psychologa czy terapeuty
 5. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w § 2 pkt. 3 i 4 zostanie ustalone, ze zasadnym jest skierowanie do Sądu rodzinnego wniosku, o którym mowa w art.572 k.p.c. lub złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Kierownik OPS-u niezwłocznie kieruje taki wniosek do właściwych organów
 6. Obowiązki określone w § 2 pkt. 1-5 nie wpływają na obowiązek ewentualnego wszczęcia procedury Niebieskie Karty”, zgodnie z postanowieniami § 3

§ 3

Zasady wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”

 1. Obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” i wypełnienia formularza Niebieska Karta A spoczywa na wszystkich pracownikach socjalnych i asystentach rodziny zatrudnionych w OPS-ie
 2. W przypadku powzięcia podejrzenia lub uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego, które może wyczerpywać znamiona przemocy domowej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, pracownicy OPS-u, o których mowa w § 3 pkt.1 mają obowiązek wypełnić formularz Niebieskiej Karty A niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu przesłanek
 3. Wypełniając formularz Niebieskiej Karty A pracownik OPS-u stosuje zasady wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej  oraz z rozporządzenia wykonawczego , w tym przekazuje osobie doznającej przemocy domowej formularz Niebieskiej Karty B
 4. Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta A pracownik wszczynający procedurę Niebieskiej Karty ma obowiązek przekazać ten formularz do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego lub innego jego członka w terminie pięciu dni roboczych. Za dni robocze przyjmuje się dni pracy OPS-u.

§ 4

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

 1. Niniejsze standardy podlegają weryfikacji co dwa lata pod względem zgodności  z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocenie ich merytorycznej przydatności
 2. Weryfikacja,  o której mowa w § 4 pkt.1 dokonywana jest przez Kierownika OPS-u lub osobę przez niego wyznaczoną
 3. W wyniku weryfikacji, o której mowa § 4 pkt.2 sporządzany jest raport ewaluacyjny, w którym wskazane są ewentualne sugestie i kierunki aktualizacji standardów

§ 5

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników OPS-u do stosowania standardów, zasady przygotowania tych pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 1. Osobę odpowiedzialną za przygotowanie pracowników OPS-u do stosowania standardów wyznacza Kierownik OPS-u
 2. Kierownik OPS-u może zlecić zadanie, o którym mowa w § 5 pkt.1 podmiotowi zewnętrznemu, dającemu rękojmię należytego wykonania przedmiotowych zadań, posiadającemu stosowne kompetencje i doświadczenie
 3. W ramach przygotowania pracowników OPS-u do stosowania standardów przeprowadzane jest szkolenie pracowników oraz zleceniobiorców w przedmiotowym zakresie, które może przeprowadzić Kierownik OPS-u
 4. Każdy z pracowników OPS składa oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w OPS-ie
 5. Obecność na szkoleniu, o którym mowa potwierdzona jest imienną lista obecności

§ 6

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zapoznania się nimi i ich stosowania

 1. Niniejsze standardy podlegają opublikowaniu na stronie internetowej OPS-u oraz są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie OPS-u
 2. Niezależnie od publikacji standardów w formie określonej w § 6 pkt.1 pracownik OPS-u realizujący usługi względem małoletniego przekazuje wersję zupełną niniejszych standardów rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym małoletniego, a osoby te potwierdzają na piśmie otrzymanie przedmiotowych standardów
 3. Małoletni, wobec których realizowane są usługi przez pracowników OPS-u otrzymują wersję skróconą niniejszych standardów, z zastrzeżeniem § 6 pkt.4
 4. Jeżeli rozwój psychiczny małoletniego i stan jego zdrowia świadczą o ograniczonej możliwości zrozumienia założeń niniejszych standardów, pracownik OPS-u może zaniechać obowiązku wynikającego z § 6 pkt.3

§ 7

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

 1. Za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia odpowiedzialni są wszyscy pracownicy OPS-u
 2. Niezależnie od obowiązku określonego w § 7 pkt.1 Kierownik OPS-u wyznacza pracownika socjalnego pracującego na danym terenie jako osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i organizacje pomocy oraz wsparcia dla takiego małoletniego

§ 8

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 1. Kierownik OPS tworzy wewnętrzny rejestr ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 2. Rejestr, o którym mowa w § 8 pkt.1 przechowywany jest u Kierownika OPS
 3. Osobami odpowiedzialnymi za uzupełnianie rejestru są pracownicy socjalni w odniesieniu do zdarzeń na terenie przez nich obsługiwanym

§ 9

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 1. W przypadku ujawnienia krzywdzenia małoletniego osoby odpowiedzialne przygotowują plan wsparcia małoletniego, z zastrzeżeniem § 9 pkt.2
 2. Jeżeli równolegle prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”, w której małoletni uznany jest za osobę doznająca przemocy, nie ustala się planu wsparcia
 3. Za przygotowanie i realizację planu wsparcia odpowiedzialny jest pracownik socjalny oraz asystent rodziny realizujący swoje zadania w stosunku do rodziny, w której wystąpił przypadek krzywdzenia małoletniego
 4. W miarę możliwości plan wsparcia konsultowany jest z psychologiem, a jeżeli jest taka możliwość, psycholog uczestniczy także w jego realizacji

Poronin, dnia ………………………………….

………………….………….……………………….

Imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Zarządzeniem Nr K.021.1.4.2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie z dnia 15 marca 2024r. w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie oraz zostałem/zostałam przeszkolona w przedmiotowym zakresie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie.

                                                                                  ………………………………………………………………………..

                                                                                           podpis pracownika/zleceniobiorcy

Skip to content