Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować

Zakres wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez uczestnika programu.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 68 952 złotych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 68 952 złotych

DATA PODPISANIA UMOWY: LUTY 2024