Zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl
Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0 - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE WYDAJE Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Ważne; wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 poz. 1713). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001713/O/D20201713.pdf

Gdzie można złożyć wniosek?

STOSOWNY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU NA CZŁONKA RODZINY GOSPODARSTWA DOMOWEGO SKŁADA SIĘ W URZĘDZIE GMINY PORONIN.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. 

Od 1 sierpnia 2021 r. ustalenie dochodu do zaświadczenia z programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie na podstawie roku 2020.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem, których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

 1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019 r., innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
 4. formie opłacanego podatku,
 5. wysokości przychodu,
 6. stawce podatku,
 7. wysokości opłaconego podatku.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie – organ będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Szczegółowych informacji udziela ekodoradca – pracownik Urzędu Gminy PoroninPokój nr 24
Telefon kontaktowy: 18 202 10 24
e mail: ekodoradca@poronin.pl

Informacje o programie „Czyste Powietrze” znajdziesz tutaj: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/,

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
 2. . Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1565) : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001565/O/D20201565.pdf

Skip to content