Wieloletni Rządowy Program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 współfinansowane ze środków budżetu państwa

Zadanie: Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku na podstawie umowy nr 118/OPS/D/2024 otrzymał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 89.000,00 zł . Całkowity koszt zadania wynosi 206.646,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania nastąpiła w dniu 29-01-2024 r.