Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności traktowane na równi z orzeczeniami o których mowa w art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 poz. 573).

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma także zapewniać:

– poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

– wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

– uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowcy itp.;

– dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnoprawnych;

– zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zakres wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez uczestnika programu.

Całkowity koszt realizacji programu w 2022 r. wynosi 38 709,00 złotych. Całość finansowania pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Skip to content