Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje wypłatę

Świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi


Szczegółowe zasady dot. warunków przyznania świadczenia, jego wysokości, warunków przedłużania wypłaty świadczenia, wzoru wniosku, określono w:

 • Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583);
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605);
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608);
  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 654).
  Kto może otrzymać świadczenie?

Każdy podmiot, a w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP oraz nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa)

Co trzeba zrobić aby otrzymać świadczenie?

Należy złożyć stosowny wniosek

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką (*). Do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, osobną dla każdej osoby objętej zakwaterowaniem i wyżywieniem

Jakie dane należy podać we wniosku?

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek
 5. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 6. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL, jeżeli posiada
 7. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 8. oświadczenia składającego wniosek (o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia; że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; że za okres wskazany w pkt. 5 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem) – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody

W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

• zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

• gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Czy mogę uwzględnić od razu kolejny okres wypłaty świadczenia?

Nie, świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku

Weryfikacja danych przez gminę
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wyżywienia w miejscu świadczonych usług!

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

 1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie (w tym za wynajem),

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

 1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje w przypadku obywateli Ukrainy posiadających:

• zezwolenie na pobyt stały,

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• zezwolenie na pobyt czasowy,

• status uchodźcy,

• ochronę uzupełniającą,

• zgodę na pobyt tolerowany;

oraz którzy:

• złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,

• zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań.

 • Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15. Od poniedziałku – piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie opublikowano 16 marca w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf