Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, zgodnie z art. 44 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia oferty na realizację poradnictwa/wsparcia psychologicznego dla osób starszych z Gminy Poronin w miejscu ich zamieszkania w ramach projektu „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności do usług dla seniorów z Gminy Poronin”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

Adres: ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin

Telefon: 0 18 20 740 05; 0 18 20 014 04; www.poronin.ops.pl email: ops.poronin@pro.onet.pl
NIP: 736-12-68-673

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja poradnictwa/wsparcia psychologicznego dla osób starszych z Gminy Poronin w miejscu ich zamieszkania. Transport do osób korzystających z poradnictwa/wsparcia jest we własnym zakresie osoby świadczącej usługę.
Podstawowym celem realizacji zadania jest poszerzenie zakresu i dostępności do usług dla Seniorów z terenu Gminy Poronin w wymiarze co najmniej 20 h miesięcznie.   

Za wykonanie zadania Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie miesięczne, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

Oferent wyceniając usługę powinien wziąć pod uwagę stawkę za 1 h poradnictwa (kwota netto i brutto) w tym koszt dojazdu do osoby korzystającej z poradnictwa/wsparcia (paliwo, amortyzacja).

4. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.05.2019r. do 13.12.2019r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca, składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty załącznikiem nr 1.

6. Miejsce i forma złożenia ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ops.poronin@pro.onet.pl, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15, do dnia 18.04.2019r. do godz. 11.00 z dopiskiem „Poradnictwo Psychologiczne”.

7. Sposób oceny ofert:

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona spośród złożonych.

2. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie

Oferentowi, którego ofertę wybrano.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu:

Górszczyk Anna tel. 18 20 74 005 wew. 27

Do pobrania – Oferta.docx

Skip to content