Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może otrzymać paczkę żywnościową? W stosunku do roku 2020 uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach Programu i obecnie wynosi ono 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (poprzednio było 200%). I tak, pomoc w formie paczki żywnościowej udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza następujących progów:,

  • Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Więcej informacji znajdziesz:

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-żywnosciowa-2014-2020