Ważne informacje dotyczące składania wniosków o dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) lub drogą elektroniczną (ePUAP).

  • Dokument złożony elektronicznie musi być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga: Wnioski przesłane na skrzynkę e-mail nie będą rozpatrywane. 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Przysługuje gospodarstwu domowemu, gdy głównym źródłem ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy

zasilane:

  • brykietem
  • węglem kamiennym,
  • pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego (w tym zawiera się ekogroszek, koks i ekomiał z węgla kamiennego).
  • Uwaga: Inne, nie wymienione powyżej paliwa stałe, nie kwalifikują się do dodatku węglowego. !

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek będzie weryfikowany w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

  • Uwaga: Wnioski złożone po 30 listopada br. pozostaną bez rozpatrzenia.!
  • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie wpisania adresu poczty elektronicznej we wniosku, będzie możliwa do odbioru w siedzibie Ośrodka.

Odmowa przyznania dodatku węglowego nastąpi przez wydanie decyzji administracyjnej.

Przyjęcia stron oraz przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Wnioski można składać również po godzinach pracy Ośrodka, wrzucając (trwale spięty) wniosek do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, przed wejściem do budynku. 

Dodatkowe informacje oraz wniosek o dodatek węglowy można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska