Ważne adresy i telefony

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin, tel: (18) 207 40 05 czynny: w poniedziałki 7.30 – 16.30, od wtorku do piątku 7.30 – 15.15

Zgodnie z Ustawą udziela się pomocy rodzinom, osobą, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych z powodu np.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmowi, bezrobocia, narkomanii, choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany udzielić pomocy zwłaszcza rodzinom, osobom dotkniętym problemem przemocy. Bezpośredni kontakt z rodziną nawiązuje pracownik socjalny, który w ramach kompetencji i obowiązków:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy, na podstawie, którego zdiagnozuje problem występujący w rodzinie
 • ustalenie planu pomocy
 • udzielenie poradnictwa szeroko rozumianego tj. prawnego, psychologicznego lub wskazanie miejsc, gdzie można tę pomoc uzyskać
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w zakresie udzielania świadczeń finansowych i w naturze (w uzasadnionym przypadku)
 • wskazywanie placówek dla ofiar przemocy domowej (w razie potrzeby)
 • współpraca z innymi służbami (policja, prokuratura, służba zdrowia, Sąd rodzinny)
 • stosowanie procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W PORONINIE

Cel
Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zadania
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Adresaci
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy.


Działania:
Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów. Ustalanie grup roboczych do konkretnych przypadków.

Obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie.

Tel: 18 207 40 05

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAKOPANEM

ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane, tel. (18) 202 34 00, 997,
Telefon alarmowy 112,
Policyjny Telefon Zaufania: 800 12 02 26 lub (18) 201 20 58
Podjęte działania przez policję w zakresie obowiązującego prawa chronią ofiarę poprzez:

 • interwencję służb policyjnych
 • sporządzenie notatki urzędowej ze zdarzenia
 • zatrzymanie sprawcy przemocy domowej, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia ofiary
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienie przestępstwa
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy podjęcie działań prewencyjnych, wobec sprawcy przemocy

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane, tel: (18) 206 44 54, www.tatrogrod.pl

Jest placówką udzielającą wsparciadla ofiar przemocy w rodzinie na okres do 3 miesięcy poprzez

 • zapewnienie:
 • schronienia
 • wsparcia
 • doradztwa
 • pomocy:
  1. psychologicznej
  2. prawnej
  3. pedagogicznej
  4. socjalnejInstytucja prowadzi konsultacje indywidualne zarówno ze sprawcami jak i ofiarami przemocy domowej.


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY “NIEBIESKA LINIA” 801 12 00 02


Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00 oraz w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych,
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.niebieskalinia.info

 • udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy
 • pomaga znaleźć rozwiązanie prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,
 • informuje o miejscach pomocy w najbliższej okolicy ofiary przemocy
 • udziela informacji świadkom przemocy
 • podejmuje interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami w najbliższej okolicy ofiary.

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel.: 116111 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00,
witryna.: www. 116111 .pl
Zasady działania telefonu zaufania:

 • jest anonimowy
 • bezpłatny
 • pełna dyskrecja, tylko w razie zgody dzwoniącego są podejmowane działania
 • możliwość umówienia sie na większą ilość rozmów w czasie dogodnym dla dzwoniącego Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl


Numer 116 111 został przeznaczony na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży z inicjatywy Komisji Europejskiej. W krajach należących do Unii Europejskiej taki numer będą miały bezpłatne telefony zaufania dla dzieci. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których ruszy linia 116 111.


DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel.: 800 12 12 12
witryna.: www.brpd.gov.pl


Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:

 • przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
 • nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
 • masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
 • masz trudności w nauce;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.


Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy OPS w Poroninie

W ramach Punktu Konsultacyjnego realizowane jest bezpłatne poradnictwo prawne oraz psychologiczne.

Porady specjalistów udzielane są po wcześniejszym ustaleniu terminów z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy OPS.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie
34-520 Poronin ,ul. Piłsudskiego 15 tel. (18)2001404, (18)2074005
fax wew.33
e-mail:ops.poronin@pro.onet.pl

Ulotki

Stop przemocy

Przemoc domowa to przestępstwo

Tatrzański ośrodek interwencji kryzysowej i wsparcia ofiar przemocy w rodzinie

Prawa Ofiar przemocy seksualnej
Przemoc seksualna wobec dzieci

Skip to content