Stypendia / Zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

 1. Osoby uprawnione

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Formy pomocy:

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 • stypendium szkolne w formie pieniężnej

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 248 zł.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.
Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

 1. Podręczniki szkolne – również używane (w przypadku refundacji zakupu podręczników przez szkołę- w ramach stypendium szkolnego można będzie rozliczyć tylko pozostałą po refundacji kwotę)
 2. Lektury szkolne (wymagane dla danego poziomu edukacji)
 3. Pomoce dydaktyczne (atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, itp.)
 4. Przybory/artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki do mazania, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik, itp.)
 5. Plecak szkolny, torba szkolna, tornister
 6. Odzież sportowa wymagana na zajęcia wychowania fizycznego (typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy)
 7. Obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
 8. Obuwie zmienne do szkoły ( jeżeli szkoła takiego wymaga)
 9. Sprzęt komputerowy (komputer, laptop, ebook, tablet, oprogramowanie, monitor, drukarka, klawiatura, skaner, myszka, papier od drukarki, tusz/toner, edukacyjne programy multimedialne)
 10. Instrumenty muzyczne (w przypadku kiedy uczeń uczy się grać na instrumencie – potwierdzone przez szkołę muzyczną)
 11. Opłaty za Internet (z wyjątkiem miesięcy pozaszkolnych, tj. lipiec-sierpień, opłata liczona jest bez abonamentu tv/telefonicznego/innych opłat)
 12. Strój galowy (jeśli wymagany przez szkołę)
 13. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wycieczkach szkolnych, wyjściach do teatru-kino, wyjazdach na zieloną szkołę, obozach sportowych (rozliczane na podstawie faktury/rachunku lub zaświadczenia wydanego przez szkołę)
 14. Zajęcia edukacyjne pozalekcyjne (np. opłaty za zajęcia taneczne, sportowe, plastyczne, recytatorskie, kursy nauki języków obcych)
 15. Odzież i obuwie ochronne, przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji (w przypadku ZSZ- praktyk zawodowych)
 16. Opłaty za bilet, zakwaterowanie w bursie lub internacie (wyłącznie w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania)
 17. Inne nie wymienione w pkt. 1-16, niezbędne w procesie edukacji ucznia

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE  ZA OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.

Dokumenty potwierdzające wydatki powinny być imienne (paragony nie będą uwzględniane), wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest, by na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczęcią. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu. Faktury błędnie wystawione nie będą uwzględnione.

Umowy kupna-sprzedaży będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku zakupu podręczników szkolnych (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń korzysta z używanych podręczników)

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, itp.

ZAKUP CODZIENNEJ ODZIEŻY I OBUWIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZNIOWI UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY (KURTKA, BUTY) NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO. STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA WSPARCIE MATERIALNE RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĘŻKIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, ALE NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS EDUKACYJNYCH.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

 1. Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  –   z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
  –   z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  –  z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie;
  –  z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  –  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  –  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  –  działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

III.           Komu świadczenie nie przysługuje

Stypendium szkolne nie przysługuje gdy:

 • wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
 • przekroczone zostało kryterium dochodowe;
 • uczeń nie kontynuuje nauki.
 1. Dodatkowe informacje

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r.  poz. 6918)
 • Uchwala Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 1912)
Skip to content