PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Głównym celem programu jest udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 707,20 zł – dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł – dochód dla osoby w rodzinie

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie celem ustalenia sytuacji dochodowej swojej rodziny, spisania skierowania oraz zakwalifikowania do otrzymania pomocy.

Więcej informacji dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Skip to content