Czym jest przemoc

Stop przemocy

O przemocy Rodzaje przemocy

 • Przemoc fizyczna – działania z użyciem siły , których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, bicie, popychanie, potrząsanie, kopanie ….
 • Przemoc emocjonalna – krzywdzenie ofiary odbywa się przy pomocy oddziaływań psychologicznych – poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, upokarzanie ….
 • Przemoc seksualna – działa w obszarze zachowań seksualnych – zmuszanie do seksu, do nieakceptowanych form współżycia….
 • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do uzależnienia finansowego od partnera – ograniczanie dostępu do pieniędzy, odbieranie zarobionych pieniędzy, zmuszanie do pożyczania …
 • Zaniedbanie – niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych – niedożywienie, brud, brak opieki medycznej, chłód emocjonalny, obojętność.


PRZEMOC W RODZINIE


Zwana potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.


CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ


Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:

 • Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Na tym etapie dochodzi do rozmaitych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny, używanie obraźliwych słów, poniżanie bliskiej osoby. Sprawca jest stale poirytowany i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację zaspakajając żądania partnera i robiąc wszystko by poprawić mu nastrój. Często sama obarcza się winą za jego zachowanie i dąży do zadośćuczynienia i uszczęśliwienia sprawcy. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spiętrzają napięcie. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja.
 • Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Czasami awanturę wywołuje sama ofiara zachowań przemocowych ponieważ nie może już wytrzymać narastającego napięcia i chce żeby „już było po wszystkim”. W innych wypadkach gwałtowny atak wywołuje sprawca stawiając swojej ofierze żądania, których nie jest ona w stanie spełnić, na co on odpowiada agresją. Poirytowany dotąd sprawca wpada w szał, traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć ofiarę, dokonać strasznych czynów nie licząc się ze skutkami swoich agresywnych działań. Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może się zakończyć dramatycznie: pobiciem uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. W trakcie ataku ofiara robi wszystko, żeby ochronić siebie i uspokoić partnera. Zabiegi te jednak rzadko przynoszą pożądany skutek. Wraz z ustaniem aktu przemocy ofiara znajduje się w stanie szoku, nie chce uwierzyć w to co się stało. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość, która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby, które jej doznały decydują się na wezwanie pomocy i złożenie skargi, a wiec początkują interwencję w sytuacji przemocy w rodzinie. Jeśli osoba zagrożona przemocą nie zgłosi się do właściwych instytucji po pomoc, jest to ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się ona na nowo.
 • Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywania miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego co się stało i zaklina się, że to już się więcej nie powtórzy. Na nowo zdobywa zaufanie osoby, którą skrzywdził, staje się miły, uczynny. Ofiara wierzy w zapewnienia partnera, w to, że się zmienił bo z całych sił pragnie, żeby tak właśnie było i nawet jeśli jeszcze niedawno gotowa była uciec czy złożyć skargę teraz zostaje i wycofuje się z podejmowania działań przeciwko sprawcy. Na tym etapie istnieją szanse na to, że jeśli sprawca chcąc utrzymać związek podda się terapii, jego agresywne zachowania zostaną powstrzymane. Bez specjalistycznej pomocy, sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w spokoju. Ponownie wzrasta w nim napięcie i wszystko zaczyna się od nowa…

Z Kodeksu Karnego PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:



Art. 207. §1.
„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 207. § 2.
Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 207. § 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 1

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażają na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega karze ograniczenia pozbawienia wolności do lat 2.


Masz tez prawo do złożenia w Komendzie Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Ważne telefony

 • Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Gminie Poronin przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie.
  Tel: 18 20 74 005
 • Telefon alarmowy: 112
 • Policja: 997
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  Tel: 18 20 644 54
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Tel: 0 801 12-00-02, 22 668 70 00
  Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00 pod numerem telefonu:
  0-22/ 666 28 50. www.niebieskalinia.pl
 • Poradnia dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym,
  Tel: 116 123
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Zakopanem,
  Tel. +48 18 20 623 65

Świadek przemocy w rodzinie


Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyna, która może pomóc w przerwaniu przemocy!
Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci – REAGUJ!
Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz. Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy. Nie prosi cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia.
Można wtedy uznać, że nie chce pomocy albo że akceptuje taką sytuację.
To nieprawda!!!!!!!
Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg!
Pamiętaj, że ofiara przemocy w rodzinie:

 1. Boi się-
  • o swoje życie i zdrowie;
  • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;
 2. Nie wierzy-
  • Że ktoś chce i może jej pomóc,
  • Że ma prawo prosić o pomoc,
  • Że coś się zmieni;
 3. Wstydzi się-
  • o bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu


TY


możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!
Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.
Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Pamiętaj

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Prawo stoi po Twoiei stronie !


Przemoc w rodzinie nie występuje tylko w rodzinach z najniższych klas społecznych.

Przemoc zdarza się wszędzie. Wbrew pozorom nie ma charakterystycznych rodzin, w których to zjawisko występuje najczęściej. Przemoc jest w rodzinach biednych, bogatych, średnio zamożnych. W mieście i na wsi. Jej sprawcą może być mąż, żona, rodzic, opiekun, itp.

Skip to content