Archiwum kategorii: Bez kategorii

Opieka wytchnieniowa 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór  wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Poronin  zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

 • Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji,
  gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 • Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 • Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi:

– 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

– 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 • Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 13 LISTOPADA 2023r.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

Ogłoszenie o naborze:https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Załączniki:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  wraz z klauzulą RODO  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie do dnia 13 listopada 2023r. !

INFORMACJA !

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

02 LISTOPADA 2023 ROKU (CZWARTEK) BĘDZIE NIECZYNNY.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zwraca się z prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Poronin o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa!

pt. Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – ankieta

W związku z przygotowaniem diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Poronin, a na jej podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 – 2027 zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety: http://badania.corigo.pl/ankieta/1037705/poronin-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zachęca do uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów pt.

„Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Webinarium odbędzie się 23 listopada 2023 r. (10:00-11:15)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.
Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zachęca do uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów pt.

„Cyber bezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

 • Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35)

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 06 lipiec 2023r.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie został  tymczasowo przeniesiony pod nowy adres:

34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 14A (budynek centrum handlowego „LORD”, II piętro).

Ogłoszenie o naborze opiekunów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (usługi opiekuńcze)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie planuje realizować Program „Opieka wytchnieniowa„ w roku 2023 – pobyt dzienny, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako opiekun.

Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

 •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka  lub inny, zapewniającym realizacje usługi opiekuńczej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku opiekuna proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. Piłsudskiego 15, Tel. 18 20 74 005 wew. 29; e-mail: ops.poronin@pro.onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa ,, – edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa ,, – edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU : OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Wartość otrzymanego dofinansowania :  9 656,24 zł

Całkowita wartość inwestycji:  9 656,24 zł

Czas realizacji Programu : 2023 r.

Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  / zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Poronin wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objęta 1 osoba  u której realizowane będzie wsparcie w wymiarze 20  godzin miesięcznie przyznanych do końca 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że

KASA ROLNICZEGO UBEZPICZENIA SPOŁECZNEGO w okresie wakacji 2023r. organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z Kasy.

Kto może skorzystać z turnusu?

 • dzieci z chorobami układu oddechowego
 • dzieci z chorobami układu ruch

Zasady kierowania:

 • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosejk (co najmniej rok)
 • dzieci urodzone w latach 2008-2016
 • podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówce terenowej KRUS Zakopane pod nr 18/2013202

Wnioski dostępne są w KRUS Zakopane oraz na stronie https://www.krus.gov.pl/