DODATEK OSŁONOWY – WAŹNE INFORMACJE!

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Terminy składania wniosków: od 04 stycznia 2022 r. do 31.10.2022r.

Kryterium dochodowe: Dodatek Osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym * Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. (Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego)

Rok bazowy w celu ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu: W przypadku wniosku złożonego w okresie:

 • od stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. – podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2020 r.
 • od 01 sierpnia 2022r. do 31 października 2022r.- podstawą do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2021r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850,00 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1.150,00 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

-kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,  zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 500,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1.062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków !!!

* Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). https://ceeb.gov.pl/ * Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Gminy Poronin

Formy składania wniosku:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 preferujemy wrzucić wypełnione wnioski do skrzyni korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku wraz z wypełnieniem i podpisem oświadczeń (cz. III i cz. IV ) dołączonych do wniosku !

* Poniżej została zamieszczona instrukcja jak wypełniać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Terminy wypłat dodatku osłonowego:

 • wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone: w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.
 • wnioski złożone  w terminie od 01 lutego najpóźniej do 31 października 2022 r.  W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana w 1 równej racie najpóźniej do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego:

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

*Jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej – informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na ten adres.

Jeżeli we wniosku nie podano adresu poczty elektronicznej – informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie .

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Pytania i odpowiedzi dot. dodatku osłonowego: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy:
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB